Kolejne tematy

Uncategorized Zostaw komentarz
I. LITERATURA
1. Antyk jako źródło kultury polskiej. Omów na wybranych przykładach różne sposoby nawiązań.
2. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw różne sposoby wykorzystania motywów biblijnych
w literaturze polskiej.
3. Wskaż i omów motywy horacjańskie w literaturze polskiej oraz określ ich funkcje.
4. Tradycje szekspirowskie w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. Porównaj różne
sposoby i funkcje nawiązań.
5. Analizując wybrane utwory, przedstaw wpływ twórczości wybranego przedstawiciela epoki staropolskiej
na literaturę późniejszych epok.
6. Przedstaw i porównaj postawę wybranych pisarzy późniejszych epok wobec tradycji sarmackiej.
7. Cywilizacja a natura ? porównaj różne literackie ujęcia i wskaż ich funkcje.
8. Porównując wybrane przykłady, przedstaw literaturę jako zapis epokowych kryzysów
światopoglądowych.
9. Religijność jako element tożsamości narodowej Polaków w ujęciu różnych twórców. Przedstaw i
porównaj wybrane przykłady.
10. Na czym polega specyfika literatury kobiecej? Zanalizuj problem, odwołując się do na wybranych
przykładów.
11. Omów na wybranych przykładach podobieństwa i różnice w literackich ujęciach totalitaryzmu.
12. Porównaj różne sposoby prowadzenia gier z cenzurą i ich wpływ na kształt dzieła literackiego. Omów na
wybranych przykładach.
13. Analizując  twórczość literacką wybranego autora, przedstaw różnorodność źródeł jej inspiracji.
14. Poeta i pisarz jako  świadek historii. Omów na wybranych przykładach różne sposoby realizowania tej
roli przez twórców.
15. Własna twórczość jako temat literacki. Porównaj funkcje autotematyzmu w wybranych utworach.
16. Epistolografia jako  źródło wiedzy o wybranej epoce. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych
przykładów.
17. Różnorodność rodowodów polskich poetów współczesnych. Porównaj różne przykłady .
18. Oblicza ojczyzny w literaturze – topika, symbolika, alegoria. Odwołując się do wybranych przykładów,
porównaj różne realizacje motywu.
19. Historia jako tworzywo literackie. Omów różne sposoby ujmowania historii w literaturze i określ ich
funkcje.
20. Kraj lat dziecinnych – przedstaw literackie powroty do dzieciństwa i określ ich funkcję w wybranych
utworach.
21. Kult Kresów w literaturze polskiej. Wskaż jego źródła oraz sposoby i funkcje przejawiania się.
22. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby ukazania prowincji w literaturze i ich funkcje.
23. Różne sposoby kreowania przestrzeni domu i mieszkania  w literaturze i ich funkcje. Omów na
wybranych przykładach.
24. Motyw mszy i modlitwy i jego funkcje w wybranych utworach. Omów na wybranych przykładach.
25. Porównaj sposoby i funkcje przedstawienia dzieła sztuki w wybranych utworach.
26. Motyw snu w literaturze różnych epok. Na wybranych przykładach omów jego ujęcia i funkcje.
27. Głód jako temat literacki. Omów i porównaj różne sposoby ujęcia motywu.
28. Omów literackie ujęcia motywu książki i określ ich funkcję w wybranych dziełach.
29. Sport jako temat literacki. Porównaj różne ujęcia. Zestaw tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2010/2011  2
30. Studium przedmiotu. Na wybranych przykładach przedstaw różne funkcje przedmiotów zwyczajnych
i niezwyczajnych pojawiających się w literaturze.
31. Zbiorowość jako bohater literacki. Analizując przykłady, porównaj różne ujęcia.
32. Analizując wybrane teksty, przedstaw różne sposoby kreowania i funkcje postaci fantastycznych w
utworach literackich.
33. Poeta wędrowiec w literaturze romantycznej i współczesnej. Omów wybrane kreacje i ich funkcje.
34. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji polskiego inteligenta i ich funkcje.
35. Postać filozofa w literaturze. Przedstaw sposoby i funkcje kreacji.
36. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji polskiego ziemianina i ich funkcje.
37. Na wybranych przykładach omów różne sposoby i funkcje kreacji detektywa w powieści kryminalnej.
38. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji postaci lekarza w literaturze i ich funkcje.
39. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji postaci mistrza i ucznia i ich funkcje.
40. Twórcy – poeci, pisarze, malarze, muzycy jako bohaterowie literaccy. Porównaj różne sposoby kreacji
i wskaż ich funkcje.
41. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji postaci spiskowca i ich funkcje.
42. Na wybranych przykładach omów różne sposoby literackiej kreacji postaci ludzi chorych i ich funkcje.
43. Starość jako temat literacki i starzec jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach, porównaj
różne ujęcia .
44. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji postaci więźniów literaturze i ich funkcje.
45. Na wybranych przykładach omów różne sposoby i funkcje kreacji postaci sobowtóra.
46. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreacji postaci wodza i ich funkcje.
47. Heroizm, odwaga, brawura jako element kreacji postaci literackiej. Omów temat na wybranych
przykładach.
48. Pasje, obsesje, fascynacje jako element kreacji bohatera. Przedstaw i porównaj różne przykłady.
49. Postaci historyczne i ich funkcja w wybranych utworach. Omów na wybranych przykładach.
50. Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw manifesty i  spory pokoleniowe jako zjawisko z
pogranicza epok. Porównaj wybrane przykłady.
51. Odwołując się do literackich realizacji, przedstaw genezę i ewolucję wybranego gatunku literackiego.
52. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki  oświeceniowej i współczesnej. Porównaj
wykorzystywane w nich środki wyrazu.
53. Przedstaw odzwierciedlenie przemian w teatrze europejskim przełomu XIX i XX wieku w dramaturgii
Stanisława Wyspiańskiego.
54. Omów związki typów kreacji narratorów i form narracji z założeniami ideowymi wybranej epoki.
55. Ironia jako kategoria estetyczna – jej realizacje i funkcje w utworach różnych epok. Omów na
przykładach.
56. Zanalizuj sposoby funkcjonowania tragizmu w dziełach literackich. Porównaj różne przykłady.
57. Komizm jako kategoria estetyczna. Zanalizuj i porównaj różne sposoby jego funkcjonowania w
literaturze różnych epok.
58. Satyra na gruncie polskim – określ jej adresatów, funkcję oraz przedstaw najwybitniejsze osiągnięcia.
59. Gawęda szlachecka jako propozycja gatunkowa kultury sarmackiej i obecność jej elementów w innych
dziełach literackich. Przeanalizuj problem i wskaż różne sposoby jego funkcjonowania.
60. Analizując wybrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX
wieku.
61. Dziennik, pamiętnik i list jako źródła wiedzy o autorze. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych
przykładów. Zestaw tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2010/2011  3
62. Dokument i parabola jako dwa sposoby mówienia o współczesności. Odwołując się do wybranych
przykładów, omów różne sposoby funkcjonowania.
63. Odwołując się do wybranych przykładów, porównaj różne odmiany gatunkowe literatury faktu.
64. W wybranych utworach literackich przedstaw i określ funkcję formowania i deformowania  świata
przedstawionego.
65. Powieść w powieści jako forma kompozycji w literaturze. Omów na przykładach, porównaj różne ujęcia .
66. Teatr w teatrze i jego funkcja w utworze w literaturze polskiej i obcej. Omów na przykładach.
67. Analizując wybrane przykłady, omów funkcje zakończenia w różnych utworach literackim.
68. Literatura mojego regionu. Na przykładach omów specyfikę literatury wybranego regionu.
II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Zanalizuj i porównaj różne sposoby funkcjonowania groteski jako kategorii estetycznej w literaturze
i innych dziedzinach sztuki (np. teatr, film, malarstwo).
2. Brzydota jako kategoria estetyczna w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach, wskaż
różne sposoby funkcjonowania.
3. Analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki, omów kicz jako zjawisko kulturowe.
4. Postmodernizm w literaturze i sztuce. Porównaj różne realizacje.
5. Muzyka jako temat literacki i jej obecność w dziele. Porównaj różne ujęcia i omów funkcje.
6. Porównaj różne sposoby adaptacji teatralnej dzieł epickich. Omów na wybranych przykładach.
7. Nawiązania i aluzje do dzieł malarskich w literaturze XIX i XX wieku. Zanalizuj różne sposoby ich
funkcjonowania.
8. Analizując wybrane przykłady, scharakteryzuj funkcję ubioru w różnych tekstach kultury.
9. Dwudziestowieczne kierunki awangardowe (np. surrealizm, ekspresjonizm, kubizm) i ich wpływ na
literaturę i film. Omów na wybranych przykładach.
10. Porównując wybrane przykłady, omów związki filmowej Szkoły Polskiej z literaturą.
11. Plakat teatralny – klucz do interpretacji utworu dramatycznego i jego teatralnej adaptacji. Porównaj
wybrane przykłady.
12. Adaptacja filmowa jako sposób interpretacji dramatu. Porównaj wybrane przykłady.
13. Na wybranych przykładach filmowych i literackich omów różne sposoby widzenia i przeżywania świata
przez narratora – dziecko.
14. Literackie i malarskie realizacje wybranego motywu  kulturowego (np. apokalipsy, itp.). Porównaj
i omów funkcje.
15. Motywy fantastyczne w literaturze i muzyce. Porównaj różne ujęcia i omów ich funkcje.
16. Literackie, filmowe i malarskie reinterpretacje wybranego mitu. Porównaj i omów funkcje.
17. Polska w alegorii i symbolice literackiej i malarskiej. Porównaj różne ujęcia .
18. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze i w filmie XX wieku. Wykaż zależności i określ ich funkcje.
19. Literackie i malarskie obrazy ważnych wydarzeń historycznych. Porównaj i omów funkcje.
20. Porównaj ujęcia scen batalistycznych w wybranych dziełach sztuki i wskaż przyczyny zróżnicowania.
21. Powstanie warszawskie jako temat literacki i filmowy. Porównaj różne ujęcia i omów ich funkcje .
22. Analizując wybrane teksty kultury, przedstaw literackie, plastyczne i filmowe wizje PRL.
23. Lata 60. XX wieku jako źródło inspiracji dla literatury i filmu. Odwołując się do wybranych przykładów,
wykaż różnorodność sposobów nawiązań.
24. Obraz polskiej rzeczywistości po przełomie 1989 roku w literaturze i filmie. Omów i porównaj różne
jęcia tematu.
25. Porównaj różne sposoby ukazywania natury w literaturze romantycznej i filmie, wskaż ich funkcje .
26. Pejzaż w malarstwie i w literaturze romantycznej. Porównaj wybrane kreacje i wskaż ich funkcje. Zestaw tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2010/2011  4
27. Analizując różne przykłady, przedstaw i porównaj sposoby i funkcje ukazania wybranego miasta w
literaturze i sztuce.
28. Motywy marynistyczne w literaturze i w sztuce. Porównaj i omów funkcje.
29. Obraz gór w literaturze i sztuce. Porównaj różne ujęcia i omów ich funkcje.
30. Marność – motyw malarski i literacki. Porównaj różne ujęcia.
31. Motyw przepowiedni, wróżby, proroctwa w różnych tekstach kultury. Porównaj i omów funkcje.
32. Szkoła w literaturze i filmie. Porównaj różne ujęcia i omów ich funkcje.
33. Postacie biblijne w literaturze i sztuce. Porównaj wybrane kreacje i określ ich funkcje.
34. Postacie fantastyczne w literaturze i sztuce. Porównaj wybrane kreacje i określ ich funkcje.
35. Autoportrety literackie i malarskie twórców. Porównaj różne kreacje.
36. Sarmacki portret szlachcica w literaturze i w sztuce wybranych epok. Porównaj różne ujęcia .
37. Człowiek w godzinie próby. Porównaj kreacje wybranych bohaterów literackich i filmowych.
38. Obcy, inny, odmieniec w literaturze i filmie. Porównaj wybrane kreacje i wskaż ich funkcje w utworach.
39. Postać duchownego w literaturze i filmie. Porównaj wybrane kreacje i określ ich funkcje.
40. Postać dowódcy w literaturze i sztuce. Porównaj wybrane kreacje i określ ich funkcje
41. Różne sposoby i funkcje kreacji postaci fabrykanta, przedsiębiorcy, biznesmena w literaturze i filmie.
Omów na wybranych przykładach.
42. Zwierzę jako bohater dzieła sztuki. Omów na wybranych przykładach różne sposoby podejścia do tematu
i funkcje motywu w utworach.
43. Analizując różne przykłady, przedstaw i porównaj sposoby i funkcje realizacji motywów faustycznych w
literaturze i sztuce.
III. JĘZYK
1. Stylizacja biblijna i jej funkcja w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.
2. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw język dzieła literackiego jako znak przynależności
tekstu do epoki.
3. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw język jako narzędzie indywidualizacji postaci
w dziele literackim.
4. Analizując utwory literackie z różnych epok, scharakteryzuj obecne w nich zapożyczenia i przedstaw ich
funkcje.
5. Język wyznań miłosnych w tekstach kultury z różnych epok. Omów zagadnienie, porównując wybrane
przykłady.
6. Język potoczny jako tworzywo literackie. Omów zagadnienie, porównując wybrane przykłady.
7. Budowa słowotwórcza wyrazu a jego etymologia – omów zależności na wybranych przykładach.
8. Dokonaj analizy językowej ulubionych powiedzonek bohaterów literackich i określ ich funkcję w tekście.
9. Odwołując się do wybranych przykładów, porównaj rodzaje i funkcje neologizmów w poezji XX wieku.
10. Porównaj różne sposoby wykorzystania  środków językowych w wybranych reklamach z prasy, radia
i telewizji.
11. Obecność języka kaszubskiego w kulturze i tradycji regionu. Omów na wybranych przykładach.
12. Porównaj funkcje różnych typów stylizacji językowej w utworze literackim. Omów na wybranych
przykładach.
13. Porównaj funkcje składniowych  środków stylistycznych w różnych utworach literackich. Omów na
wybranych przykładach.
14. Słowotwórcze środki stylistyczne i ich funkcja w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.
15. Analizując  środki językowe w tekstach literackich lub publicystycznych, porównaj sposoby
kształtowania wypowiedzi o funkcji impresywnej. Zestaw tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2010/2011  5
16. Analizując  środki językowe w tekstach literackich lub publicystycznych, porównaj sposoby
kształtowania wypowiedzi o funkcji ekspresywnej.
17. Manipulacja językowa. Porównaj sposoby jej funkcjonowania w wybranych tekstach współczesnych.
18. Dowcip językowy i jego funkcja we współczesnych tekstach literackich. Omów na wybranych
przykładach.
19. Elementy mody językowej we współczesnej publicystyce. Porównaj sposoby jej funkcjonowania w
wybranych przykładach tekstów
20. Gwary środowiskowe i ich funkcje w wybranych utworach literackich. Przedstaw i porównaj sposoby ich
wykorzystywania w wybranych utworach.
21. Frazeologizmy jako tworzywo poetyckie. Przedstaw i  porównaj sposoby ich wykorzystywania w
wybranych utworach współczesnej liryki polskiej.
22. Na wybranych przykładach przeprowadź analizę językową listów do redakcji.
23. Język jako narzędzie oceny rzeczywistości. Zanalizuj  środki językowe wykorzystywane w różnych
tekstach współczesnych (prasa, telewizja, Internet i inne media).
24. Dokonując analizy ogłoszeń prasowych, przedstaw mechanizmy powstawania obecnych w nich błędów
językowych. Omów na wybranych przykładach.

Zostaw komentarz

Uprawnienia budowlane | Program antyplagiatowy | Sklep ezoteryczny | Medycyna naturalnaZaloguj się