Przykładowe tematy

Uncategorized Zostaw komentarz

Literatura:

1.Poezja współczesna jako sprzeciw wobec zła. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.
2.Motywy religijne w wybranych utworach poetów debiutujących po 1979 roku. M. Świetlicki, J. Baran, T. Dąbrowski).
3.Moralistyka oświeceniowych bajek. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory.
4.Funkcjonowanie tradycji szekspirowskiej w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
5.Różne sposoby ukazywania zła w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.
6. Epos i epopeja jako literackie formy utrwalania historii i tradycji narodu.
Na podstawie wybranych przykładów z różnych epok wykaż wskazaną funkcję i uwarunkowania ewolucji gatunku starożytnego.
7. Odmiany prozy historycznej w XIX i XX wieku. Przedstaw problem, odwołując się do twórczości dwóch wybranych autorów (np.: J. I. Kraszewskiego, B. Prusa, Henryka Sienkiewicza, S. Żeromskiego, T. Parnickiego.)
8. Samotność człowieka ? wartość czy ułomność. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
9. Odwołując się do wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich.
10.Mity polskiego romantyzmu oraz ich kontynuacje w literaturze późniejszych epok. Omów problem na podstawie literatury dwóch wybranych epok.
11.Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Scharakteryzuj problem w oparciu o wybrane teksty literackie.
12.Różne sposoby kreowania światów alternatywnych w literaturze fantasy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach utworów (np. A. Sapkowski, J. R. R. Tolkien, I. Pratchett, U. Le Guin?).
13.Funkcjonowanie motywów baśniowych we współczesnej prozie fantastycznej. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
14.Świat przedstawiony w realistycznej powieści pozytywistycznej. Określ jego cechy i funkcje, analizując wybraną powieść.
15.Różne koncepcje życia ludzkiego w literaturze staropolskiej. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
16.Sposoby i funkcje nawiązania do motywu Nike w poezji XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
17.Stosunek do przeszłości w literaturze XIX wieku. Omów temat na wybranych przykładach utworów romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.
18.Różne oblicza młodości. Omów problem, odwołując się do literatury dwóch wybranych epok.
19.Ballada jako poetycka wykładnia światopoglądu. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku.
20.Świat wyobraźni ludowej i jego rola. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów literatury XIX i XX wieku.
21.Sposoby pojmowania miłości przez kobietę i mężczyznę. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory literackie.
22.Określ zasady etyki Conradowskiej i konsekwencje jej przyjęcia w życiu człowieka. Omów problem, odwołując się do jednej powieści Józefa Konrada Korzeniowskiego i wybranego utworu z literatury okresu wojny i okupacji.
23.Wiara jako główna wartość w życiu człowieka. Przedstaw, w jaki sposób to stwierdzenie jest realizowane w literaturze wybranych epok?
24.Sposoby kreowania portretów zdrajców ojczyzny w literaturze. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów XIX wieku
25.Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze XIX wieku. Omów je, analizując wybrane utwory.
26.Różne kreacje bohaterów (np.: bohaterowie przemienieni, odkupieni, zrehabilitowani). Omów zagadnienie w odniesieniu do wybranych przykładów literatury różnych epok.
27.Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego istotę i wymiar, analizując wybrane utwory.
28.Odwołując się do wybranych fragmentów literackich, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych w prozie H. Sienkiewicza.
29.Swoistość sztuki reportażu literackiego na tle poetyki gatunku. Określ ją, odwołując się do wybranych tekstów współczesnych reportaży.
30.Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach literackich.
31.Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.
32.Inspiracje romantyczne i ich znaczenie w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych autorów.
33.Stosunek do klasycyzmu w poezji międzywojennej. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów.
34.Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, odwołując się do wybranych powieści XIX i XX wieku.
35.Konflikt pokoleń zapisany w literaturze XIX wieku. Określ jego charakter na wybranych przykładach.
36.Twarze, maski, karykatury ? funkcja groteski w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
37.Dziennik literacki jako zapis doświadczeń twórcy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
38.Obraz Rosji w polskiej literaturze okresu zaborów. Omów problem, odwołując do wybranych utworów.
39.Obraz życia polskich zesłańców na terenach Syberii i Kazachstanu w latach 1939-45.zaprezentuj na wybranych przykładach literackich. ( np. J. Czapski, H, Auderska, G. Herling ? Grudziński, A. Wat, J. Krzysztoń?)
40.Konflikt pokoleń zapisany w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach i dokonaj jego oceny.
41.Nawiązania do dramatu średniowiecznego w późniejszych epokach. Przedstaw problem, odwołując się do trzech utworów.
42.Niezawinione cierpienie i różne próby jego uzasadnienia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
43.Młodzi wobec tradycji. Na wybranych przykładach literackich przedstaw przyczyny i konsekwencje odrzucenia tradycji.
44.Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.
45.Sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecza w literaturze współczesnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów.
46.Odwołując się do wybranych utworów pozytywizmu, przedstaw różne sposoby przekazywania prawdy historycznej w literaturze tej epoki.
47.Etos rycerza i jego funkcjonowanie w literaturze dawnej i współczesnej. Omów temat na podstawie wybranych dzieł.
48.Mity greckie jako źródło inspiracji pisarzy różnych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach utworów.
49.Koncepcja teatru świata (theatrum mundi). Omów na przykładach literackich wybranych epok.
50.Miasto jako przestrzeń życia człowieka. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.
51.Spór człowieka z Bogiem w dziełach twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
52.Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach.
53.Podróże kształcą. Rozważ problem podróżowania, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
54.Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu prawdy, dobra i miłości. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach z antyku i XX-lecia międzywojennego.
55.Artysta jako nauczyciel, wieszcz i błazen. Omów różne postawy twórców, odwołując się do biografii i dzieł literackich znanych autorów.
56.Twórczość Adama Mickiewicza w tradycji późniejszych epok. Zanalizuj zagadnienie na przykładach wybranych utworów.
57.Przestrzeń jako element świata przedstawionego w dziele literackim. Określ jej charakter i funkcje w twórczości wybranego pisarza.
58.Dzieło literackie to mikrokosmos, który jest odbiciem epoki. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literatury z różnych epok.
59.Ukaż ewolucję postaw patriotycznych na podstawie wybranych utworów odrodzenia, oświecenia i romantyzmu.
60.Role postaci nadprzyrodzonych w literaturze romantycznej. Określ je, analizując i interpretując wybrane teksty literackie.
61.Poeta jako świadek historii. Zaprezentuj motyw na podstawie utworów literackich różnych epok.
62.Gloryfikacja klęsk narodowych. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich pozytywizmu.
63.Poeci – ?klasycyści? i ?barbarzyńcy?. Przedstaw różne postawy w najnowszej poezji polskiej.
64.Romantycy wobec tradycji literackiej oświecenia. Omów problem, wykorzystując wybrane utwory poetyckie.
65.Rożne postawy człowieka w sytuacji zagrożenia utraty wolności osobistej. Przedstaw je, wykorzystując wybrane utwory literatury współczesnej.
66.Różne sposoby kreowania bohaterów powieści realistycznej XIX wieku. Omów je na podstawie wybranego dzieła.
67.Nowatorstwo i eksperyment w poezji, prozie i dramacie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
68.Ewolucja ballady jako gatunku literackiego w utworach XIX i XX wieku. Omów problem, przedstaw odpowiednie przykłady literackie.
69.Młodość jako czynnik determinujący stosunek człowieka do świata. Określ i oceń zjawisko na wybranych przykładach literackich.
70.Etos rycerza i spiskowca w poznanych utworach literackich. Omów problem
w oparciu o wybrane utwory.
71.Inteligencja i jej obowiązki. Omów w świetle wybranych dzieł literackich.
72.Omów inspiracje antyczne i biblijne w poezji Zbigniewa Herberta.
73.Polak ? emigrant dawniej i dziś. Przedstaw takich bohaterów w literaturze różnych epok.
74.Trudne pojęcie tolerancji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
75.Przemiany w koncepcji bohatera powieściowego w pozytywizmie i Młodej Polsce. Porównaj postawy w oparciu o znane utwory.
76.Analizując teksty wybranych utworów literackich pozytywizmu i Młodej Polski, omów różne sposoby poruszania kwestii chłopskiej w życiu narodu.
77.Symbolika opisów przyrody w literaturze epoki Młodej Polski. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane przykłady.
78.Bohater literatury romantycznej i współczesnej. Przedstaw analogie i różnice w postawie wobec świata.
79.Proza młodopolska – omów jej cechy na podstawie wybranych utworów tego okresu.
80.Miłość w literaturze polskiej jako przeżycie osobiste i uwikłane w sprawy ogółu. Omów problem w oparciu o utwory z różnych epok.
81.Relacje pomiędzy dworem a wsią ukazane w literaturze pozytywistycznej. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych utworów epoki.
82.Odzwierciedlenie epoki w dzienniku, pamiętniku i utworach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach jednego okresu literackiego.
83.Omów problem wpływu historii na los człowieka. Realizując temat, odwołaj się do wybranych utworów literatury XX-lecia międzywojennego i współczesnej.
84.Ścisły związek z tradycją i nowatorstwo w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Przedstaw na wybranych przykładach.
85.Tęsknota za ojczyzną jako czynnik wpływający na postawy bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literatury XIX wieku.
86.Wybitni dramaturdzy XX wieku. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.
87.Różne kreacje bohaterów w powieściach: klasycznego realizmu i współczesnej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych postaci.
88.100.Morał i żart w literaturze wieku oświecenia. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów wybranego pisarza..
89.101.Różne konsekwencje zdrady jako metody działania człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych dramatów z literatury polskiej i obcej.
90.102.Walka o przeobrażenie obyczajowe, kulturowe i społeczne. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów epoki oświecenia.
91.Różne sposoby ukształtowania narracji w literaturze faktu. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury wojny i okupacji oraz literatury współczesnej.
92.?Pan Tadeusz? Adama Mickiewicza jako utwór kształtujący uczucia estetyczne człowieka. Omów, odwołując się do tekstu.
93.Obraz i ocena rewolucji. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.
94.Paraboliczny charakter baśni. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów należących do tego gatunku literackiego.
95.Mit o Syzyfie i jego literackie reinterpretacje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literatury XX wieku.
96.Dionizyjski i apoliński model literatury. Scharakteryzuj je, analizując wybrane teksty literackie.
97.Różnorodne funkcje obrazowania onirycznego w literaturze. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literackie.
98.Obraz szlacheckiego dworu. Zanalizuj temat, wykorzystując utwory z różnych epok literackich.
99.Wpływ poezji Juliusza Słowackiego na twórczość Henryka Sienkiewicza. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów pisarza.
100.Obraz arystokracji w świetle literatury XIX wieku. Omów problem w oparciu o poznane utwory literackie.
101.Dzieło literackie dokumentem swego czasu. Rozwiń zagadnienie na wybranych przykładach utworów z dwóch epok.
102.Kreacja świata i człowieka w liryce modernizmu. Przedstaw problem w oparciu o utwory tego okresu.
103.Posługując się wybranymi tekstami literackimi wybranych epok, wyjaśnij znaczenie paraboli, alegorii i symbolu.
104.Oceń świadomość chłopską w utworach Stefana Żeromskiego, dramacie ?Wesele? Stanisława Wyspiańskiego i powieści ?Chłopi? Władysława Stanisława Reymonta.
105.Różnorodność tematyczna sonetu. Omów problem na przykładach pochodzących z trzech epok.
106.Omów różnorodność problematyki oraz konstrukcję narratora w wybranych utworach prozy polskiej okresu XX-lecia międzywojennego.
107.Portret Żyda w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów XIX i XX wieku
108.Wpływ utworów Williama Szekspira na polski dramat romantyczny. Prezentując zagadnienie, odwołaj się do konkretnych utworów.
109.Rola didaskaliów w utworach dramatycznych. Porównaj koncepcje teatru i funkcje tekstu pobocznego na podstawie wybranych tekstów.
110.Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecznej i XIX-wiecznej. Omów na wybranych przykładach utworów z tych epok.
111.Młodzi wobec wyzwań swego czasu. Oceń postawy młodego pokolenia, odwołując się do literatury dwóch wybranych epok.
112.Kostium i maska jako sposób wypowiedzi w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
113.?Młodzi gniewni? w literaturze różnych czasów. Omów na przykładzie co najmniej dwóch epok.
114.Dokumentaryzm i paraboliczność jako dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości w dziełach różnych twórców. Porównaj na wybranych przykładach.
115.Kobieta główną bohaterką utworu literackiego. Opracuj typologię, przywołując przykłady literackie.
116.Romantyczna biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (na podstawie życia Adama Mickiewicza). Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
117.Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów na przykładach.
118.Przedstaw portret ojca w wybranych utworach literackich.
119.Omów różne sposoby funkcjonowania toposu ogrodu – od Biblii do współczesności.
120.Przedstaw portret polskiego szlachcica w ujęciu realistycznym i szyderczym,
odwołując się do przykładów z literatury.
121.Naturalistyczny obraz świata. Odwołaj się do wybranych dzieł literackich.
122.Różne koncepcje dramatu. Przedstaw problem na przykładzie utworów różnych epok.
123.Polski mit powstania w literaturze wybranych epok. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do tekstów literackich.
124.Tradycje romantyczne w poezji czasów wojny i okupacji. Rozwiń temat
w oparciu o utwory tego okresu.
125.Tematyka polskiej poezji religijnej. Omów problem, odwołując się do twórczości współczesnych poetów ? księży.
126.Dokumentaryzm jako sposób prezentacji świata w literaturze współczesnej. Omów tę koncepcję artystyczną na podstawie wybranych utworów.
127.Jaki obraz świata kreują twórcy Nowej Fali? Omów zagadnienie, odwołując się do tekstów literackich.
128.Dziecko w obliczu dorosłych problemów. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
129.Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
130.Ascetyzm językowy i bogactwo poetyckich obrazów w twórczości Tadeusza Różewicza, dotyczącej wojny i okupacji. Przedstaw na podstawie wierszy poety.
131.Konwencje literackie we współczesnej poezji polskiej. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
132.Scharakteryzuj jeden z nurtów poezji współczesnej. W rozwinięciu wykorzystaj wybrane utwory poetów.
133.Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze polskiej późniejszych epok. Przywołaj i omów przykłady.
134.Współcześni twórcy literatury polskiej o tragedii Żydów w naszym kraju. Wykorzystaj utwory tego okresu.
135.Święty i świętość w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat na przykładach wybranych utworów.
136.Obrazy przyrody polskiej w liryce. Omów w oparciu o utwory różnych epok.
137.Modlitwa jako wyraz przeżyć subiektywnych poety i stały gatunek w liryce. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
138.Literackie świadectwa pobytu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.
139.Utwory literatury romantycznej i pozytywistycznej uznawane za szczególnie ważne w życiu narodu. Omów, wykorzystując utwory tych okresów.
140.Sposoby wykorzystywania mitów i legend średniowiecza w literaturze współczesnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów.
141.Demaskowanie form, konwenansów i pozorów. Omów problem w oparciu
o przykłady literatury XX wieku (lub różnych epok).
142.Motywy tyrtejskie w literaturze polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł.
143.Literackie apele, przesłania, testamenty. Przedstaw te sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.
144.Dramat romantyczny i modernistyczny jako synteza poglądów o Polsce
i Polakach. Omów w oparciu o utwory tych epok.
145.Sarmata o sobie, inni o Sarmacie. Zaprezentuj sposoby ujęcia wizerunku szlachcica Sarmaty, odwołując się do wybranych przykładów utworów z epoki baroku i pozytywizmu.
146.Narrator w prozie dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej wobec głównych postaci utworów. Porównaj w oparciu o wybrane dzieła tych epok.
147.Żołnierz, powstaniec, konspirator… bohaterowie literaccy czasu zaborów. Ukaż postawy w oparciu o wybrane utwory.
148.Motyw podróży rozumianej dosłownie i metaforycznie. Przedstaw na przykładzie różnych utworów wybranych epok.
149.Pisarze ?żywi i martwi? w odbiorze czytelniczym. Na podstawie kilku wybranych przykładów oceń utwory literackie zawarte w programie szkolnym.
150.Twórcy literatury wobec swoich czasów. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory literackie trzech dowolnych epok.
151.Pisarze i poeci o jednostce wybitnej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.
152.Obraz miasta w literaturze polskiej i europejskiej. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych przykładów literackich XIX i XX wieku.
153.Problem Holocaustu w literaturze współczesnej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
154.Lata wojny i okupacji były czasem wielkiej próby dla człowieka. Omów problem w oparciu o dowolne utwory literackie.
155.Powieść poetycka jako gatunek literacki. Omów jej cechy, wykorzystując utwory romantyzmu polskiego i europejskiego.
156.Polska wieś w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach jednej epoki.
157.Miłość jako temat utworów literackich. Zaprezentuj zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie.
158.Koncepcja narracji i narratora w prozie powojennej. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie.
159.Zderzenie świata młodych ze światem starych. Rozwiń temat, odwołując do wybranych utworów.
160.Dramat Stanisława Wyspiańskiego wobec tradycji romantycznej. Omów na podstawie wybranych dramatów tego pisarza.
161.Programy i manifesty literackie. Omów ich znaczenie, odwołując się do wybranych przykładów.
162.Literatura o śmierci i umieraniu. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych utworów.
163.Różne sposoby obrazowania literackiego i celowość ich wykorzystania w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
164.Od klasycznej noweli do współczesnego opowiadania. Omów ewolucję gatunku na podstawie wybranych utworów.
165.Scharakteryzuj metodę pisarską wybranych twórców, którzy pisali o czasach zagłady, wojny i totalitaryzmu.
166.Przedstaw synkretyzm rodzajowy i artystyczny ?Pana Tadeusza? Adama Mickiewicza.
167.Ukaż postawy radosnego franciszkanizmu w oparciu o ?Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu? i utwory późniejszych epok.
168.Obraz przeżyć wewnętrznych poety ? romantyka. Zaprezentuj problem w oparciu o wybrane utwory.
169.Różnorodność cech bohaterów pozytywistycznych. Przedstaw problem w oparciu o utwory literackie tego okresu.
170.Bohater samobójca. Omawiając zagadnienie, weź pod uwagę przyczyny i rodzaje samobójstw w wybranych dziełach literackich.
171.Powołując się na wybrane utwory, przedstaw, jakie problemy polityczne
i społeczne znalazły odzwierciedlenie w literaturze XX-lecia międzywojennego.
172.Niepokoje moralne i filozoficzne człowieka końca XIX wieku. Przedstaw problem w oparciu o utwory literackie tego okresu.
173.Literatura faktu w okresie powojennym. Omów zjawisko, uwzględniając jego rolę, techniki pisarskie oraz pozycję narratora.
174.Liryka osobista i patriotyczna Juliusza Słowackiego jako sąd o sobie, Polakach i narodzie. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
175.Władcy i władza. Omów sposoby dochodzenia do władzy i metody jej sprawowania. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
176.Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert jako poeci podejmujący próbę ocalenia człowieka i narodu. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
177.Scharakteryzuj tematy, nastroje i koncepty liryki barokowej na podstawie wybranych utworów.
178.Przedstaw sposoby funkcjonowania pojęcia honor w różnych kulturach na przestrzeni wieków.
179.Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
180.Inteligencja i stawiane przed nią zadania. Odwołując się do wybranych utworów, omów, jak inteligencja wywiązuje się z nakładanych na nią funkcji.
181.Bohater literacki wobec rzeczywistości, w jakiej przyszło mu żyć. Omów temat na przykładzie wybranych utworów.
182.Atrakcyjność pisania eseistycznego. Rozwiń problem w oparciu o wybrane eseje jednego autora. ( np. Jan Józef Szczepański, Andrzej Stasiuk, Leszek Kołakowski, Zbigniew Herbert).
183.Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości. Omów problem na podstawie wybranych utworów.
184.Omów rolę wizji i proroctw w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
185.Polska satyra jako narzędzie walki z wadami Polaków. Porównaj wybrane utwory z XIX i XX wieku.
186.Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Odwołując się do utworów z różnych epok literackich, wykaż, że są one wiernym odbiciem rzeczywistości.
187.Różne drogi do wolności romantyków polskich. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
188.Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza. Porównaj postawy obu poetów, odwołując się do wybranych wierszy.
189.Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcje bohatera negatywnego na wybranych przykładach.
190.Wybór jako nieodzowny element w życiu człowieka. Przedstaw wybranych bohaterów, którzy musieli dokonywać trudnego wyboru.
191.Omów różne sposoby nawiązania do Biblii i ich funkcje w wybranych przez siebie tekstach literackich.
192.Kariera mieszczańskiego bohatera i jej efekty. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych powieści XIX i XX wieku.
193.Dialog z teatrem antycznym w dramacie współczesnym. Omów na wybranych przykładach.
194.Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je, dokonując analizy wybranych utworów wojny i okupacji.
195.Literatura w poszukiwaniu szczęścia człowieka. Omów problem na przykładzie wybranych utworów różnych epok.
196.Zaprezentuj te utwory literackie, które pozwalają młodemu człowiekowi, wchodzącemu w dorosłe życie, ustalić kodeks wartości moralnych.
197.Sądy o Polsce i Polakach w literaturze narodowej. Przedstaw różne oceny w wybranych przykładach literackich.
198.Problematyka literatury kobiecej XX wieku. Przedstaw zagadnienie na przykładzie twórczości jednej z pisarek.
199.Kompensacyjna funkcja powieści historycznych Henryka Sienkiewicza. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów pisarza.
200.Ewolucja powieści historycznej i jej funkcje w odniesieniu do czasów, w których powstała. Omów problem na wybranych przykładach utworów.


Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki:

201. Wizja świata i hierarchia wartości według młodzieży. Omów problem odwołując się do wybranych popularnych tekstów piosenek.
202.Analizując wybrane utwory literackie i dzieła malarskie epoki romantyzmu, przedstaw zawarte w nich różne oceny rewolucji postrzeganej jako metoda przekształcania świata.
203.Różne znaczenia motywu labiryntu we współczesnej sztuce. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł plastycznych.
204.Plastyka, muzyka, literatura zwierciadłem nastrojów epoki. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł Młodej Polski..
205.Literackie inspiracje we współczesnej muzyce rozrywkowej. Omów problem na wybranych przykładach.
206.Na wybranych przykładach z literatury i malarstwa przedstaw portret dziecka. Porównaj sposoby jego kreacji.
207.Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i w sztukach plastycznych XX wieku. Przedstaw je w oparciu o analizę wybranych dzieł.
208.Przedstaw najnowsze adaptacje filmowe współczesnej prozy polskiej, odwołaj się do wybranych utworów literackich.
209.Katastroficzne wizje i obrazy zagłady. Analizując wybrany materiał literacki i filmowy, określ ich wymowę ideową.
210.Kryteria piękna. Omów wybrane koncepcje estetyczne. Wypowiedź zilustruj przykładami tekstów kultury.
211.Obraz gangstera w powieści ?Ojciec chrzestny? Mario Puzo i wybranych filmach.
212.Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski. Określ je, analizując wybrane dzieła sztuki.
213.Różne funkcje ilustracji w dziele literackim. Omów je, odwołując się do wybranych bajek i baśni.
214.Różne ujęcia motywu Arkadii w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
215.Na przykładach wybranych z literatury współczesnej i filmu przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu Pasji w sztuce.
216.Odwołując się do wybranej powieści i jej filmowej adaptacji, porównaj funkcje krajobrazu ojczystego przedstawionego w literaturze i filmie.
217.Charakter estetyki współczesnej sztuki awangardowej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
218.Obraz świata Orientu zawarty w literaturze i malarstwie romantycznym. Przedstaw jego cechy, odwołując do wybranych dzieł epoki.
219.Funkcje nawiązań historycznych w literaturze i w filmie. Przedstaw je na podstawie wybranych dzieł współczesnych.
220.Rozrachunek z historią najnowszą w literaturze powstałej po 1956 roku i dziełach polskiej szkoły filmowej. Omów problem na podstawie wybranego filmu i utworu prozatorskiego.
221.Różnorodne odczytania dramatu młodopolskiego w jego scenicznych realizacjach. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
222.Archetyp wsi w literaturze i filmie II połowy XX wieku. (np. T. Nowak, O. Tokarczuk, J. J. Kolski…). Przedstaw na wybranych przykładach.
223.Symboliczne znaczenie gestów w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury średniowiecznej.
224.Symboliczne znaczenie barw w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury Młodej Polski.
225.Funkcje nawiązań do muzycznych form gatunkowych w utworach literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych współczesnych tekstów kultury.
226.Kicz i jego rola we współczesnej literaturze, sztuce i kulturze masowej. Omów na wybranych przykładach.
227.Film jako dopełnienie dzieła literackiego. Omów te adaptacje, które stanowią oryginalną interpretację reżyserską.
228.Wizerunek starego człowieka w tekstach kultury, w tym literackich. Porównaj wybrane kreacje.
229.Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
230.?Władca Pierścieni ? J. R. R. Tolkiena i adaptacje filmowe tego dzieła. Omów zagadnienie i oceń adaptacje.
231.Motyw domu w różnych sztukach Omów w oparciu o przykłady z literatury, filmu, malarstwa.
232.Dwory i dworki szlacheckie w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
233.Na czym polega korespondencja sztuk? Omów na wybranych przykładach literackich i ich związkach z malarstwem, muzyką.
234.Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
235.Połączenie miłości i śmierci w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj różne ujęcia motywu i omów ich funkcje w wybranych tekstach kultury.
236.Porównaj ujęcie wsi i jej mieszkańców w ?Chłopach? Władysława Stanisława Reymonta i malarstwie Józefa Chełmońskiego.
237.Polska wieś w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
238.Symbolika stroju. Omów ją, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).

Nauka o języku

239.Omów sposoby wzbogacania zasobu słownictwa współczesnej polszczyzny.
240.Dialekty języka polskiego a język literacki. Omów zagadnienie na dwóch wybranych dialektach.
241.Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń ich trafność.
242.Określ funkcje retorycznych środków językowych, analizując wybrane dzieła literatury współczesnej.
243.Gwary środowiskowe w Twojej miejscowości. Przedstaw ich rodzaje na przykładach różnych grup społecznych.
244.Zanalizuj stylizację gwarową w powojennych utworach literackich (np. W. Myśliwski, J. Kawalec, M. Hłasko, E. Redliński, O. Tokarczuk…).
245.Scharakteryzuj lokalną prasę po względem poprawności językowej na przykładzie trzech tytułów.
246.Nowomowa. Omów zjawisko, odwołując się do przykładów literackich i publicystycznych.
247.Zanalizuj pochodzenie i znaczenie imion i nazwisk bohaterów literackich utworów z różnych epok.
248.Scharakteryzuj sposób wypowiadania się wybranych postaci literackich, których mowa wyraźnie wskazuje na ich przynależność środowiskową. Przeprowadź analizę cech morfologicznych, składniowych i leksykalnych.
249.Rola neologizmów w utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach tekstów.
250.Języki obce najsilniej wpływające na polszczyznę w przeszłości i obecnie. Omów problem i oceń zasadność zapożyczeń.
251.Żart słowny w komedii i fraszce. Rozwiń zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
252.Dokonaj analizy języka młodzieżowego. Weź pod uwagę zapożyczenia, ekspresywizmy, słowotwórstwo i leksykę.
253.Omów różne typy stylizacji językowej i ich funkcje w wybranych utworach literackich.
254.Językowe środki wyrażania emocji. Omów problem na przykładzie wybranych tekstów z różnych epok.
255.Polskie słownictwo miłosne. Omów sposoby mówienia o miłości w wybranych utworach różnych epok.
256.Pozajęzykowe sposoby komunikowania się. Omów na zaobserwowanych przykładach.
257.Rola języka. w kształtowaniu groteskowego obrazu świata w dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wykorzystaj wybrane teksty.
258.Tak piszą urzędnicy. Omawiając temat, odwołaj się do dokumentów urzędowych.
259.Wybierz teksty poetyckie z okresu powojennego i określ występujące w nich środki stylistyczne, reprezentujące różne działy języka. Uzasadnij ich funkcje w utworze.
260.Styl biblijny i jego rola w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach, odwołując się do dwóch epok.
261.Szablon językowy, jego istota i zakres występowania. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
262.Język poetycki Juliana Tuwima. Omów różnorodność stosowanych przez poetę środków językowych w oparciu o wybrane teksty literackie.
263.Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji na wybranych przykładach.
264.Język jako narzędzie indywidualizacji bohaterów literackich. Odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok.
265.Język jako narzędzie kreowania świata w poezji XX wieku. Przedstaw na przykładach wybranych utworów.
266.Funkcje dialektyzacji i archaizacji w literaturze. Omów na wybranych przykładach dzieł.
267.Rola frazeologizmów w poezji. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów Stanisława Barańczaka i Wisławy Szymborskiej.
268.Poetyka tytułów prasowych(w lokalnej prasie). Omów: ich budowę, aluzje i funkcje.
269.Funkcja impresywna języka ? różne jej odmiany i sposoby realizacji. Omów zagadnienie, wykorzystując różne sytuacje mówienia.
270.Idiomy (idiomatyzmy) w języku polskim. Omów ich funkcje, występowanie i zakres użycia.
271.Dokonaj analizy wybranych przysłów polskich i przedstaw zmiany, dokonujące się w języku.
272.Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka. Analiza celowo dobranych utworów.
273.Język twórców manifestów literackich. Omów na wybranych przykładach.
274.Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje w ?Chłopach? Władysława Stanisława Reymonta.
275.Puryzm i liberalizm językowy. Przedstaw swój pogląd na to zagadnienie, analizując przykłady zjawisk językowych charakterystycznych dla współczesnej polszczyzny.
276.Scharakteryzuj język ezopowy w literaturze pozytywizmu.
277.Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.
278.Wpływ poprawności politycznej na język. Na przykładach tekstów prasowych przedstaw zjawisko o dokonaj jego oceny.
279.Sposoby wyrażania agresji w języku współczesnych Polaków. Omów je na podstawie materiału zaczerpniętego z języka potocznego.

Zostaw komentarz

Uprawnienia budowlane | Program antyplagiatowy | Sklep ezoteryczny | Medycyna naturalnaZaloguj się